Oświadczenie skierowane do marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi oraz dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniewa Tabora

Wnosimy o ponowne przeanalizowanie planowanego przebiegu drogi do terminala Cargo i realizację inwestycji poprzez wykonanie innych, mniej uciążliwych dla mieszkańców gminy Mierzęcice oraz środowiska naturalnego, wariantów jej przebiegu, np. zaproponowanych przez wójta gminy Mierzęcice.

Kierując się wielką troską i niepokojem o warunki życia, zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy Mierzęcice, zwracamy się z wnioskiem o zmianę zamierzeń inwestycyjnych dotyczących realizacji inwestycji „Połączenie drogowego rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1 – węzeł Mierzęcice”.

Planowana inwestycja, mająca na celu połączenie rejonu terminala Cargo z drogą krajową S1, w której inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, budzi obawy i coraz większe zaniepokojenie mieszkańców oraz władz gminy. Sprzeciw mieszkańców po odbytych spotkaniach w sołectwach Mierzęcice oraz Mierzęcice II oraz stanowisko władz gminy nie mogą pozostać niezauważone przy planowaniu tej inwestycji. Na skutek opinii mieszkańców, po konsultacjach z władzami gminy na wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy Mierzęcice wydana została opinia negatywna co do przebiegu budowy przedmiotowej drogi. W tym miejscu pragniemy zauważyć, że wcześniej proponowane były inne (alternatywne) rozwiązania dotyczące układu drogowego, zaprojektowanego według wariantu uznanego przez inwestora za najkorzystniejszy, które jednak nie zostały wzięte pod uwagę przez projektantów.

Obawy wzbudza m.in. przebieg planowanej drogi w pobliżu istniejącej, a także połączenie projektowanej drogi węzłem Mierzęcice, które może spowodować zwiększenie już wzmożonego ruchu na drodze krajowej nr 78.

Duże natężenie ruchu i związany z nim nadmierny hałas uniemożliwiają codzienną egzystencję osób zamieszkałych przy tej drodze. Droga krajowa S1 miała stanowić obwodnicę dla Mierzęcic. Obecnie niestety nie spełnia ona tego zadania, gdyż ustawienie bramek elektronicznego poboru opłat Viatol doprowadziło do sytuacji, w której kierowcy samochodów ciężarowych, chcąc uniknąć opłat, omijają drogę S1 i kierują się na drogę DK 78. Ponadto brak drugiej nitki drogi S1 doprowadza do częstych kolizji, w wyniku których ruch pojazdów przenosi się automatycznie na drogę DK 78, uniemożliwiając sprawne poruszanie się mieszkańców po tej drodze. Skumulowanie dotychczasowego ruchu lokalnego oraz ruchu z drogi S1 powoduje wzmożoną wypadkowość w tej okolicy.

Wobec tego mieszkańcy gminy na skutek braku poczucia bezpieczeństwa wielokrotnie organizowali blokady na drodze krajowej nr 78. W ramach zgromadzenia publicznego, którego celem jest wyrażenie protestu przeciw narastającemu w ten sposób niekontrolowanemu ruchowi pojazdów ciężarowych na DK 78 oraz żądanie przekierowania ruchu ciężarowego na drogę S1, zgodnie z petycją mieszkańców gminy Mierzęcice przesłaną do GDDKiA, mieszkańcy postanowili protestować aż do skutku. W piśmie z dnia 23 grudnia 2011 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) stwierdził, że uwagi i wnioski mieszkańców gminy oraz lokalnych jednostek administracyjnych wnoszone w trakcie przygotowywania wielowariantowej koncepcji były analizowane przez projektanta w porozumieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach i w uzasadnionych przypadkach uwzględnione w procesie przygotowywania wielowariantowej koncepcji połączenia drogi krajowej S1 od węzła Mierzęcice z GTL Cargo w miejscowości Mierzęcice. Według ZDW zakończenie prac nad dokumentem „Wielowariantowa koncepcja połączenia drogi krajowej S1 od węzła Mierzęcice z GTL Cargo w miejscowości Mierzęcice” nastąpiło w dniu 28 października 2011 r., w związku z czym kolejne propozycje nie będą rozpatrywane.

Bez odzewu ze strony inwestora pozostały również uwagi władz gminy Mierzęcice dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zapewnienie ciągu pieszego i rowerowego w ramach planowania realizacji inwestycji. W projekcie nie zaplanowano ciągu pieszo-rowerowego nad drogą S1, który powinien być zrealizowany podczas budowy drogi krajowej S1, potrzebnego do prawidłowego skomunikowania północnej i południowej części gminy Mierzęcice. Wskutek tego w przypadku realizacji inwestycji mieszkańcy gminy Mierzęcice będą mieli ograniczoną możliwość pieszego lub rowerowego przemieszczania się. Przedstawiciele GDDKiA w trakcie spotkania odbytego w dniu 16 grudnia 2014 r. przy udziale inwestora oraz projektanta zadania zaznaczyli potrzebę zabezpieczenia ciągów pieszych i rowerowych przy realizacji przedmiotowej inwestycji. Takie sugestie ze strony Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Katowice (GDDKiA) były już wcześniej formułowane. W piśmie z dnia 23 kwietnia 2015 r. GDDKiA wskazała, że ze względu na długotrwałe bezpieczeństwo ruchu pieszego i rowerowego na terenie gminy Mierzęcice oraz działania perspektywiczne inwestor ma obowiązek zabezpieczenia korytarza dla ewentualnej realizacji ciągu pieszo-rowerowego.

Dalej w piśmie GDDKiA stwierdza, iż w przypadku uwzględnienia (na wniosek gminy Mierzęcice) realizacji staraniem i na koszt inwestora (ZDW Katowice) ciągu pieszo-rowerowego nad drogą ekspresową S1 w ramach projektu przebudowy węzła drogowego Mierzęcice GDDKiA Oddział Katowice uzgodni korektę rozwiązań projektowych. To stanowisko GDDKiA pozostało jednak bez odpowiedzi ZDW w Katowicach.

W piśmie KT-RD.8014.14.2015.DAB z dnia 29 maja 2015 r. wicemarszałek województwa śląskiego poinformował wójta gminy Mierzęcice, że projekt zadania przewiduje pas na ewentualną budowę ciągu pieszo-rowerowego, jednak jego budowa w ramach projektu obecnie nie jest przewidziana. Mając na uwadze bezpieczeństwo ruchu pieszego mieszkańców wicemarszałek zasugerował, że budowa ciągu pieszorowerowego w ramach niniejszego projektu byłaby możliwa w przypadku pisemnego porozumienia pomiędzy zarządcami dróg, Powiatowym Zarządem Dróg i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a marszałkiem województwa śląskiego. Niestety, taka postawa świadczy o niewystarczającym zainteresowaniu urzędu marszałkowskiego zdrowiem, życiem i szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców.

Ponadto zwracamy uwagę na to, że planowany przebieg inwestycji negatywnie zaopiniowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych (pismo ZS.2210.2.25.2016.AM z dnia 23 marca 2016 r.). W uzasadnieniu przedmiotowej opinii co do przebiegu planowanej inwestycji Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych zwróciła uwagę na to, że planowany przebieg drogi spowoduje defragmentację kompleksu leśnego oraz wylesienie projektowanego odcinka, pozbawiając ten obszar funkcji ochronnej i powodując powstanie bariery utrudniającej migrację zwierząt. W opinii RDLP planowany przebieg drogi stanie się źródłem uciążliwości zarówno dla środowiska przyrodniczego, jak i dla okolicznej ludności. Chodzi też o zwiększenie emisji spalin oraz poziomu hałasu na terenie zurbanizowanym, poprzez to oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nabierze charakteru ponadlokalnego. W opinii RDLP w celu minimalizacji potencjalnych strat przyrodniczych wynikających z realizacji planowanej inwestycji zasadna jest realizacja planowanej inwestycji drogowej na zachód od projektowanego połączenia drogowego, gdzie droga krajowa S1 mogłaby poprowadzona w śladzie drzewostanów o charakterze okrajkowym (rosnących na zewnętrznych częściach kompleksów leśnych).

W związku z tym wnosimy o realizację planowanej inwestycji poprzez zastosowanie innego wariantu przebiegu drogi do terminalu Cargo oraz o podjęcie współpracy z lokalnymi samorządami w celu wypracowania wspólnego stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Arkadiusz Grabowski
Czesław Ryszka
Michał Potoczny
Adam Gawęda
Wojciech Piecha
Krystian Probierz
Grzegorz Peczkis