Oświadczenie skierowane do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego

Szanowny Panie Ministrze!

Moje oświadczenie dotyczy górniczego chodnika ćwiczebnego przy Zespole Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach przy ul. Szopienickiej 66.

Przemiany w szkolnictwie w latach dziewięćdziesiątych doprowadziły do likwidacji kształcenia kadr dla górnictwa, a tym samym i szkół górniczych – zlikwidowano całkowicie podstawę tego kształcenia, jaką była baza szkolenia praktycznego. Wymieniona szkoła górnicza posiadała jedną z najlepiej wyposażonych sztolni ćwiczebnych. Wszystkie maszyny i urządzenia stosowane pod ziemią zabudowane w sztolni umożliwiają zrealizowanie każdego tematu programowego. Sztolnie te były wybudowane z myślą o realizacji programu nauki praktycznej w klasach drugich górniczych, elektrycznych i elektronicznych, gdyż przedział wieku młodzieży nie pozwalał na jej przebywanie w warunkach podziemnych kopalni.

Po latach przerwy w edukacji górniczej pilna potrzeba zmusiła górnictwo do wznowienia dawnego kształcenia. Problemem w tym zakresie od początku był brak dawnej sztolni, sprzedanej wraz z majątkiem dawnego szybu kopalni „Wieczorek”. W tej sytuacji do obecnego czasu niemożliwe jest realizowanie programu dołowego w klasach drugich. Z konieczności szkoła opiera swoje działania na prowizorce. Aby w miarę możliwości zapoznać uczniów z realiami pracy pod ziemią, zajęcia odbywają się w warsztacie szkolnym i w różnych miejscach poza szkołą, które mają coś wspólnego z górnictwem podziemnym. Taka forma działania nie licuje z normalnością.

Przed laty Katowicki Holding Węglowy zaproponował tutejszej szkole reaktywowanie kształcenia kadr, ale bez zapewnienia wymaganej bazy dydaktycznej dla klas drugich. Dopiero klasy trzecie mogą zjeżdżać pod ziemię do zaadaptowanego w kopalni „Wujek” poziomu szkoleniowego na poziomie 370 m. Mimo ogromnych trudności szkoła jako organizacja oświatowa stara się wszelkimi sposobami wywiązać się z obowiązków statutowych w tym zakresie.

Pragnę więc Panu Ministrowi zasygnalizować pilną potrzebę rozwiązania istniejącego problemu, tj. braku stosownej bazy. Jedynym jego rozwiązaniem jest wybudowanie sztolni ćwiczebnej na powierzchni, co umożliwiłoby znaczne zmniejszenie kosztów utrzymania obiektu. Na ten cel Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Katowicach nie ma żadnych środków finansowych. Mimo to od 2014 r. z ogromnym trudem opracowano projekt budowlany chodnika ćwiczebnego o długości 50 m. Do obecnego czasu 7 firm spoza górnictwa wykonało w szkole nieodpłatnie roboty o wartości ponad 100 tysięcy zł, natomiast opiekująca się szkołą kopalnia „Wieczorek” przesyła tylko zapewnienia o pomocy na piśmie, nie podejmując żadnej konstruktywnej decyzji.

Panie Ministrze, dla tej szkoły realizowany obiekt ma znaczenie strategiczne. Ta sztandarowa budowa jest ewenementem w skali kraju, gdyż jest jedynym tego typu przykładem obywatelskiego działania w środowisku oświaty. Jedyną szansą na kontynuowanie budowy jest pomoc Kopalni Węgla Kamiennego „Wieczorek”, której dyrekcja zapewniła szkołę o dostarczeniu całości materiału. Mimo pozytywnego zaopiniowania formy jego przekazania przez dział prawny zakładu nie dotrzymano obietnicy. Kopalnia cały czas tłumaczy to brakiem oficjalnej decyzji Katowickiego Holdingu Węglowego.

Osobiście uważam, że wybudowanie chodnika o długości 50 m w obudowie V10 na powierzchni może stanowić zarówno szkoleniowe, jak i egzaminacyjne miejsce dla szkół, kursów oraz podobnych przedsięwzięć kopalni (szkoła ma na to pełną dokumentację). Zamiar korzystania z obiektu zasygnalizowały już dwie zamiejscowe szkoły pod patronatem KHW. Zainteresowanie nim wykazują również Śląskie Kuratorium Oświaty oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

Dyrekcja szkoły jest zdeterminowana w dążeniu do celu. Dopóki będzie istniało górnictwo, dopóty będzie istniała potrzeba kształcenia i egzaminowania osób zainteresowanych pracą w zawodzie górnika. W tym stanie rzeczy szkoła liczy na pomoc Pana Ministra, przekonując, że budowany obiekt będzie z pewnością opłacalną i celową inwestycją społeczną.