Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się do Pana w imieniu Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie z prośbą o interwencję w następującej sprawie. Otóż wojewoda katowicki dnia 6 marca 1991 r. decyzją nr SO.IX- 6890/3/91 stwierdził nabycie przez parafię własności działki 137/4 w obr. 122 w Jaworznie. Nabycie nastąpiło z mocy prawa w oparciu o art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego. Decyzja ta stała się w całości ostateczna dopiero wskutek uprawomocnienia się 26 marca 2011 r. wyroku z 17 grudnia 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 1083/10, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie nabywała własność we wskazanym zakresie po Skarbie Państwa. W roku 1992 działka 137/4 uległa istniejącemu do dziś podziałowi na działki nr 137/5, 137/6 oraz 137/7 w obr. 122 w Jaworznie.

Na podstawie tych dokumentów Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jaworznie wnosiła o dokonanie wpisu nabytej własności do ksiąg wieczystych. Jednakże Sąd Ksiąg Wieczystych w Jaworznie oraz Sąd Okręgowy w Katowicach odmawiają konsekwentnie tego wpisu na tej podstawie, iż rzekomo parafia nie wykazała w dokumentach swego następstwa prawnego po Skarbie Państwa.

Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, iż od chwili wydania przywołanej na wstępie decyzji do chwili, kiedy stała się ostateczna, podejmowane były przez osoby trzecie czynności, na podstawie których dokonywano w odniesieniu do nieruchomości objętych działką 137/4 w księgach wieczystych odpowiadających im wpisów, jednakże należy też wyraźnie zaznaczyć, iż te wszystkie czynności zostały orzeczeniami właściwych organów sądowych i administracyjnych w całości unieważnione. Tymczasem sąd pomimo załączania do stosownych wniosków składanych w celu likwidacji skutków wadliwych nieważnością czynności, dokonując zmian we wpisach powstałych wskutek wadliwych czynności, zaznaczał, iż staje się to na skutek uchylenia takich czynności. Trudno jest zdaniem parafii zrozumieć, że sąd, który reprezentują profesjonaliści, mając przed sobą dokument o jednoznacznej treści, nie był świadom różnicy skutków pomiędzy czynnością uchyloną a unieważnioną, niemniej nie we wszystkich wpisach w księgach wieczystych udało się ten stan, pomimo oczywistości, naprawić.

Stan taki jest jednocześnie powoływany przez sąd wieczysto-księgowy jako podstawa odmowy w każdoczesnych próbach ujawnienia własności parafii właśnie z powodu braku następstwa prawnego, które przecież wobec nieważności wszelkich czynności temu szkodzących nie doznało żadnego uszczerbku.

Obecnie toczy się z wniosku parafii postępowanie w sprawie przedmiotowego wpisu, które aktualnie prowadzone jest na etapie drugiej instancji pod sygn. akt III. Ca 610/16 Sądu Okręgowego w Katowicach. Zauważyć i podkreślić przy tym należy, iż w uzasadnieniu odmowy wpisu przez sąd pierwszej instancji podniesiono tym razem, iż ocena sądu odnosi się do stanu prawnego z dnia nabycia z mocy ustawy wspomnianej nieruchomości, tj. z daty, w której następstwa po wpisie Skarbu Państwa nie można było zaprzeczyć, a mimo to następstwo zostało zaskarżonym orzeczeniem zakwestionowane z powołaniem się na ustalony wcześniejszymi orzeczeniami wieczysto-księgowymi wadliwy stan prawny, wynikający z zapisów o uchyleniu unieważnionych przecież czynności, które miały miejsce już po nabyciu z mocy prawa przedmiotowej działki, co szczególnie wyraźnie unaocznia absurd całej sytuacji.

Dodać też należy, iż także czynności podejmowane przez właściwe organy państwa w celu zgodnego z prawem uporządkowania tego stanu nie znajdują zrozumienia w sądzie wieczystoksięgowym w Jaworznie. Oto bowiem zawiadomienie wojewody śląskiego, właściwego z uwagi na kompetencje wynikające z powołanych na wstępie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, wysyłane w trybie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, zostało potraktowane jako wniosek nieuprawnionego organu, na podstawie którego wszczęto celem umorzenia postępowanie, jednocześnie wykluczające ten organ z udziału w tym postępowaniu. Ponieważ parafia została potraktowana jako strona tego postępowania, złożyła stosowne w sprawie zażalenie, wskutek czego postępowanie toczy się obecnie na etapie pierwszej instancji przez Sądem Okręgowym w Katowicach pod sygn. akt III Cz 803/16.

Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałej tak pod względem faktycznym, jak i prawnym niemożności dokonania wpisu w księgach wieczystych własności nabytej z mocy prawa przedmiotowej nieruchomości, proszę Pana Ministra o zainteresowanie i podjęcie zgodnych z prawem działań w niniejszej sprawie. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu parafii i w razie potrzeby zostaną udostępnione.