Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!

Nawiązując do kolejnej wymijającej odpowiedzi z 15 października 2015 r. DZP-III-071-5/15 b. sekretarza stanu Jerzego Kozdronia, dotyczącej pani J. D., bardzo proszę o ponowne rozpoznanie sprawy oraz o przesłanie uwierzytelnionych kopii wyjaśnień adwokata H. T., oraz innych dokumentów, na podstawie których zostały udzielone odpowiedzi. W uzasadnieniu chciałbym nadmienić, że wszystkie odpowiedzi ministerstwa – z 9 czerwca 2015 r., 21 lipca 2015 r. i 15 października 2015 r. – są powierzchowne i wymijające.

Co do zakresu postępowania administracyjnego – nie podjęto czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, nie poinformowano należycie i wyczerpująco skar- żącej o okolicznościach faktycznych i prawnych, które miały wpływ na ustalenie jej praw będących przedmiotem tego postępowania, nie zapewniono skarżącej czynnego udziału w postępowaniu, uniemożliwiono jej przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Kwestia ewentualnego postępowania dyscyplinarnego została rozpatrzona niemal w identyczny sposób. Pismo nie informuje dostatecznie, jakie fakty ministerstwo uznało za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich oparto się dowodach i dlaczego nie uznano dowodów przeciwnych; nie wskazuje prawidłowo, czym kierowano się, wydając orzeczenie oraz dlaczego zarzuty i wnioski skarżącej uznano za niezasadne; nie wyja- śnia podstawy prawnej.

Najgorszy w tym jest fakt, że nie doręczono kopii wnioskowanych dokumentów. Skoro mój wniosek z 24 lipca 2015 r. o doręczenie kopii wyjaśnień adwokata został przekazany do dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach, to dlaczego rada nie wykonała go do tej pory? Wyjaśnienie, że dysponentem dokumentów jest Okręgowa Rada Adwokacka, rażąco narusza nie tylko art. 7 Konstytucji RP, ale także odpowiednie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu postępowania karnego dotyczące sporządzania kopii lub odpisów. Samo ministerstwo sprowadza się w tym przypadku do roli biura podawczego, choć jest organem administracji publicznej i nie może uzależniać wydania kserokopii od dobrej lub złej woli Okręgowej Rady Adwokackiej, która nie jest stroną.

Proszę o sprawdzenie rzetelności i staranności dotychczasowego postępowania.