Oświadczenie skierowane do śląskiego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego Jana Spychały

Szanowny Panie Inspektorze!

Proszę o wyjaśnienie sprawy państwa A. i R. N., zam. (…), oraz państwa D. i K. G., zam. (…). Chodzi o:
— sprawdzenie postępowania dowodowego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w T., znak PINB – 7141/28/849/16, w zakresie odstąpień od projektu budowlanego, zatwierdzonego decyzją Urzędu Miejskiego w M. nr UAN.VII.8381a(2)90 z 11 stycznia 1990 r. udzielającą pozwolenia na budowę warsztatu stolarskiego na zasadzie wymiany kubatur przy ul. W. w M. (na parceli nr (…) przy ul. (…) w I.), polegających na dobudowaniu wiaty magazynowej do budynku warsztatu stolarskiego od strony południowej, w zakresie zgodności z ustawą – Prawo budowlane i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
— ponowne przeprowadzenie oględzin obiektów warsztatu stolarskiego w I. przy ul. (…) na działce nr (…) i porównanie ich z oględzinami dokonanymi przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz doręczenie protokołu z tych czynności;
— podjęcie innych działań niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego;
— zebranie i rozpatrzenie całego materiału dowodowego;
— zapewnienie uczestnikom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; — powiadomienie Prokuratury Okręgowej w Katowicach w celu przyłączenia się przez nią do postępowania.

Sprawa ciągnie się już wiele lat, warsztat stolarski dezorganizuje życie sąsiadów, a organy państwowe nie potrafią poradzić sobie z ewidentnymi naruszeniami prawa.