CO NIECO O NOWYCH USTAWACH

W środkach przekazu o świętowaniu 100-lecia niepodległości, w moim tekście dla odmiany będzie o uchwalonych w Senacie ustawach podczas październikowych obrad. Wszystkich ustaw było 26, ale wspomnę tylko o kilku z nich, m.in. o ustawie o kołach gospodyń wiejskich, jakże ważnej dla tysięcy pań działających w gminach. Ustawa przewiduje, że koło gospodyń wiejskich ma być dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. Zgodnie z ustawą, koło może założyć dziesięć osób – mieszkańców danej wsi. Koła muszą być wpisane do rejestru prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mogą prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, wspierać przedsiębiorczość kobiet, rozwijać kulturę ludową. Dzięki osobowości prawnej koła będą mogły korzystać z różnego rodzaju form wsparcia w postaci środków unijnych czy dotacji celowych z budżetu państwa.

Inna ważna ustawa dotyczy pracowniczych planów kapitałowych, a konkretnie systemu powszechnego i dobrowolnego oszczędzania, współtworzonego przez pracowników, pracodawców i państwo z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po 60. roku życia. Program przeznaczono dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wpłata podstawowa, finansowana przez uczestnika pracowniczego planu kapitałowego (PPK), może wynosić od 2 do 4% wynagrodzenia, pracodawca dopłacałby od 1,5 do 4% wynagrodzenia. Maksymalna wpłata na PPK w wypadku 1 pracownika wyniosłaby 8%. Obowiązywałaby też coroczna dopłata z budżetu w wysokości 240 zł, a ponadto państwo dawałoby dodatkową „opłatę powitalną” w wysokości 200 zł. Program PPK będzie prowadzony przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne. Gdy pracownik osiągnie 60. rok życia, będzie mógł wypłacić zgromadzone środki jednorazowo, ale wtedy w wysokości 75% z obciążeniem podatkowym. Jeżeli zaś będzie je wypłacał w miesięcznych ratach przez 10 lat, nie będzie to opodatkowane.

Z kolei w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych została wprowadzona bezpłatna usługa, polegającą na wypełnianiu zeznania podatkowego przez urzędy skarbowe, dzięki czemu podatnik nie będzie musiał składać PIT-u. Z zeznaniem wypełnionym przez urząd podatnik będzie mógł się zapoznać na portalu podatkowym od 15 lutego roku następującego po roku podatkowym do 30 kwietnia. Zeznanie będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT.

Osoby niepełnosprawne zainteresuje ustawa o kierujących pojazdami, która umożliwia poruszanie się trójkołowym motocyklem kierowcom, którzy co najmniej od 3 lat mają prawo jazdy kat. B, szczególnie tym, którzy ze względu na niepełnosprawność nie mogą odbyć egzaminu na prawo jazdy kategorii A. Nowe przepisy powinny zwiększyć liczbę użytkowników motocykli trójkołowych, w szczególności osób niepełnosprawnych, które nie mogą zdać egzaminu na prawo jazdy kat. A.

Zwiększyliśmy również o 50 mln zł wysokość środków przewidzianych na bezpłatne leki dla seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia, a w ustawie o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przewidziano utworzenie nowego funduszu mającego przynieść dodatkowe 2 mld zł rocznie na przezwyciężenie barier utrudniających osobom z niepełnosprawnościami pełnienie ról społecznych. Głównym źródłem przychodów funduszu ma być obowiązkowa składka stanowiąca 0,15% podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także podatek w wysokości 4% od nadwyżki dochodów powyżej 1 mln zł za rok podatkowy. Pieniądze z funduszu zostaną przeznaczone na m.in. wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, zadania związane z promowaniem i wzmacnianiem systemu wsparcia dla niepełnosprawnych oraz  zadania z zakresu innowacyjnych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Z innych inicjatyw finansowych warto wspomnieć, że powstał Fundusz Dróg Samorządowych, dla którego w latach 2019–28 zagwarantowano 36 mld zł. Pieniądze pozwolą dofinansować remonty, budowy i modernizację dróg lokalnych, a także budowę mostów w ciągach dróg samorządowych. Zgodnie z ustawą wartość dofinansowania pojedynczego projektu ma wynieść maksymalnie 30 mln zł. Inwestycje w trasy lokalne będą mogły otrzymać od państwa wsparcie w wysokości do 80% kosztów inwestycji. Najwyższe dofinansowanie będą otrzymywały te jednostki samorządu, które dysponują najniższymi środkami własnymi.