Przemówienia w Senacie

84/2019 – Uchwała w 80. rocznicę agresji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę

83-2/2019 – Uchwała Senatu w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

83-1/2019 – Ustawa: zmiana ustawy o podatku od towarów i usług

82/2019 – Specustawa o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

79-2/2019 – Uchwała Senatu Rzeczypospolitej w 40. rocznicę I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski oraz w 30. rocznicę odrodzenia Senatu RP

79-1/2019 – Nowelizacja kodeksu karnego (pedofilia)

77/2019 – Nowelizacja ustawy prawo oświatowe

75/2019 – Uchwała o państwowym święcie Chrztu Polski

74/2019 – Ustawa o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych

73/2019 – Uchwała upamiętniająca mecenasa Jana Olszewskiego – premiera Rzeczypospolitej Polskiej.

72/2019 – Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym „Mama 4 plus”

71/2019 – Ustawa budżetowa na 2019 r.

70/2018 – Ustawa o obniżeniu akcyzy na energię

67/2018 – Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

66-3/2018 – Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Ustawodawczej w sprawie Uchwały w 70.rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski

66-2/2018 – Sprawozdanie dotyczące ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych

66-1/2018 – Uchwała w 70.rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski

65-4/2018 – Przemówienie z okazji przyjęcia uchwały Senatu w rocznicę 40-lecia wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową

65-3/2018 – Uchwała Senatu w rocznicę 40-lecia wyboru Kardynała Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową

65-2/2018 – Informacja o działalności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych w 2017 r.

65-1/2018 – Uchwała Senatu w 100. rocznicę urodzin księdza Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego

64-4/2018 – Ustawa o zmianie ustroju sądów powszechnych

64-3/2018 – Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

64-2/2018 – Wniosek Prezydenta o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie zmian Konstytucji

64-1/2018 – Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw

63/2018 – Ustawa o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości

61-2/2018 – Uchwała w 70. rocznicę śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego

61-1/2018 – Ustawa o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi

60/2018 – Ustawa o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

59-2/2018 – Senacka ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

59-1/2018 – Nowelizacja ustaw o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa

58-3/2018 – Ustawa Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów

58-2/2018 – Uchwała o współpracy Polski i Węgier w Unii Europejskiej

58-1/2018 – Ustawa Prawo Łowieckie

57-3/2018 – Ustawa mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

57-2/2018 – Ustawa o pozbawianiu stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943–1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu

57-1/2018 – Uchwała w 50. rocznicę wydarzeń marcowych z 1968 r.

56-3/2018 – Uchwała Senatu w 80. rocznicę śmierci księdza Stanisława Streicha

56-2/2018 – Ustawy o Straży Marszałkowskiej oraz Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej

56-1/2018 – Ustawa o powołaniu Instytutu Współpracy polsko-węgierskiej

55/2018 – Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

54-2/2018 – Ustawa budżetowa na rok 2018

54-1/2018 – Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

53/2017 – Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Kodeks wyborczy)

52-2/2017 – Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele

52-1/2017 – Prezydencka ustawa o Sądzie Najwyższym

51-4/2017 – Uchwała o ustanowieniu roku 2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

51-3/2017 – Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919

51-2/2017 – Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Niepodległości Polski

51-1/2017 – Ustawa o Instytucie Solidarności i Męstwa

49-1/2017 – Sprawozdanie Rzecznika Praw Obywatelskich za 2016 r.

48-2/2017 – Ustawa o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

48-1/2017 – Ustawa Prawo Prasowe

47-6/2017 – Ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

47-5/2017 – Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń – czerwiec 2017 r. (przewodnictwo Malty w Radzie Unii Europejskiej)

47-4/2017 – Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

47-3/2017 – Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

47-2/2017 – Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

47-1/2017 – Uchwała w siedemdziesiątą rocznicę urodzin Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki

45-5/2017 – Prawo o Sądzie Najwyższym

45-4/2017 – Prawo o ustroju sądów powszechnych

45-3/2017 – Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa

45-2/2017 – Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2016 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2016 r. Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2016 r.

45-1/2017 – Ustawa prawo wodne

44/2017 – Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w 2016 r.

42/2017 – Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

40/2017 – Ustawa o zmianie ustawy o kinematografii (połączenie Narodowego Instytutu Audiowizualnego i Filmoteki Narodowej)

39-3/2017 – Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

39-2/2017 – Ustawa o zmianie ustawy o repatriacji

39-1/2017 – Sprawozdanie połączonych Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

37-3/2017 – Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

37-2/2017 – Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim

37-1/2017 – Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

36/2017 – Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa

35/2017 – Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2016 r.

34-2/2017 Uchwała z okazji 500-lecia Reformacji

34-1/2017 Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

33/2016 Ustawa budżetowa

32-4/2016 Uchwała Senatu w 100. rocznicę śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego

32-3/2016 Ustawa Prawo Oświatowe

32-2/2016 Uchwała w 35. rocznicę tragicznych wydarzeń w kopalni „Wujek”

32-1/2016 Uchwała w 46. rocznicę tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu

31-5/2016 Ustawa o zgromadzeniach

31-4/2016 Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

31-3/2016 Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

31-2/2016 Ustawa o ustanowieniu Krzyża Wschodniego

31-1/2016 Uchwała Senatu w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

30-3/2016 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2015 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela

30-2/2016 Ustawa o ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

30-1/2016 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o muzeach

29-3/2016 Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”

29-2/2016 Uchwała Senatu RP o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia

29-1/2016 Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały o ustanowieniu roku 2017 Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Korony Polskiej w 300. rocznicę tego wydarzenia

28-2/2016 Informacja Prezesa Rady Ministrów o stanie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między UE i jej państwami członkowskimi a Kanadą.

28-1/2016 Ustawa o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

27/2016 Informacja o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2015 roku.

26-2/2016 Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

26-1/2016 Uchwała w sprawie wsparcia obywatelskich inicjatyw uczczenia 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

24/2016 Uchwała w 50. Rocznicę śmierci gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego

23-4 Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej

23-3/2016 Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

23-2/2016 Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2015 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji

23-1/2016 Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym

22/2016 Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami

22/2016 Uchwała w sprawie oddania hołdu ofiarom ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II Rzeczypospolitej w latach 1939-1945

21/2016 Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty

21/2016 Ustawa o Radzie Mediów Narodowych oraz o zmianie niektórych ustaw

20-2/2016 Projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych

20-1/2016 Uchwała Senatu w sprawie uczczenia 60 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956

19-2/2016 Uchwała Senatu w sprawie uczczenia 40. rocznicy wydarzeń Czerwca 1976 w Radomiu, Ursusie i Płocku

19-1/2016 Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

17-2/2016 Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej

17-1/2016 Uchwała w sprawie 35. rocznicy rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”

16-5/2016 Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

16-4/2016 Projekt ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym

16-3/2016 Uchwała z okazji 95.rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego

16-2/2016 Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw

16-1/2016 Uchwała z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

15-3/2016 Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

15-2/2016 Ustawa o zmianie ustawy o lasach

15-1/2016 Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw

14/2016 Uchwała w 360.rocznicę ślubów Królewskich Jana Kazimierza

13-3/2016 Specustawa na Światowy Dzień Młodzieży

13-2/2016 Uchwała Senatu w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu

13-1/2016 Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

12-2/2016 Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec- grudzień 2015

12-1/2016 Zmiana ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

11-2/2016 Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Solidarności Polsko-Węgierskiej

11-1/2016 Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

10-2/2016 Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (rodzina 500+)

10-1/2016 Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (rodzina 500+)

9-2/2016 Ustawa o Prokuraturze. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze

9-1/2016 Ustawa o zmianie ustawy o Policji

7-4/2015 Ustawa o zmianie oświaty

7-3/2015 Nowelizacja ustawy o służbie cywilnej

7-2/2015 Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji

7-1/2015 Ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych

6-2/2015 Projekt ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

6-1/2015 Nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

5-2/2015 Uchwała Senatu RP w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

5-1/2015 Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

2/2015 Uchwała Senatu w 50-lecie wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich